Cennik


INFORMACJA DLA ODBIORCÓW:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  Sp. z o. o. informuje, że obowiązująca Taryfa w okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 12 grudnia 2017 roku, a ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13


Stosownie do art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz.U. z 2006 roku nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy:

INFORMUJE:

że od dnia 1 lutego 2017 roku wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku i obowiązywać będzie przez 1 rok, tj. do 31 stycznia 2018 roku.

 

Dostawa wody w zł/m3

netto

brutto

Gospodarstwa domowe* – grupa 1

4,18

4,51

Pozostali odbiorcy – grupa 2

5,16

5,57

 

 

Odprowadzanie ścieków w zł/m3

netto

brutto

Gospodarstwa domowe – grupa 1

7,29

7,87

Pozostali odbiorcy – grupa 2

8,44

9,12

 

Wysokość stawek opłat abonamentowych  za zaopatrzenie w wodę w złotych:

 

Gospodarstwa domowe – grupa 1

netto

brutto

utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych za m-c

6,12

6,61

stawka opłaty abonamentowej za m-c dla odbiorców rozliczanych wg. wskazań wodomierza głównego

4,76

5,14

stawka opłaty abonamentowej za m-c dla odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu

2,09

2,26

opłata za wodomierz dodatkowy za m-c

2,67

2,88

Pozostali odbiorcy – grupa 2

utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych za m-c

6,12

6,61

stawka opłaty abonamentowej za m-c dla odbiorców rozliczanych wg. wskazań wodomierza głównego

4,76

5,14

stawka opłaty abonamentowej za m-c dla odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu

2,09

2,26

opłata za wodomierz dodatkowy za m-c

2,67

2,88

opłata za wodomierz sprzężony za m-c

49,17

53,10

 

Wysokość stawek opłat abonamentowych za odprowadzanie ścieków w złotych:

 

Gospodarstwa domowe – grupa 1

netto

brutto

za urządzenie pomiarowe  za m-c

4,76

5,14

za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych za m-c

6,98

7,54

Pozostali odbiorcy – grupa 2

za urządzenie pomiarowe  za m-c

4,76

5,14

za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych za m-c

6,98

7,54

 

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Podane ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.