Taryfa, ceny wody i ścieków


Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji nr KR.RET.070.14.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w okresie od 19.07.2019 r. do 18.07.2020 r. obowiązują poniższe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Dostawa wody w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe* – grupa 1

4,31

7,68

Pozostali odbiorcy – grupa 2

4,92

7,68

Odprowadzanie ścieków w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe – grupa 1

7,51

9,77

Pozostali odbiorcy – grupa 2

8,70

9,77

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT

Taryfa 2018-2021 RPWiK

Wody Polskie 2018 – Decyzja KR.RET.070.14.2018

Wody Polskie – Postanowienie