Cennik


Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji nr KR.RET.070.14.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w okresie od 19.07.2018 r. do 18.07.2019 r. obowiązują poniższe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

 

Dostawa wody w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe* – grupa 1

4,28

7,68

Pozostali odbiorcy – grupa 2

4,88

7,68

 

 

Odprowadzanie ścieków w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe – grupa 1

7,37

9,77

Pozostali odbiorcy – grupa 2

8,51

9,77

 

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT