WYREMONTOWANO CZĘŚĆ PROGU DENNEGO


WYREMONTOWANO CZĘŚĆ PROGU DENNEGO

W pierwszym kwartale bieżącego roku Spółka przeprowadziła prace remontowe na istniejącym progu dennym stabilizującym dno rzeki Dunajec.

Utrzymanie w należytym stanie technicznym tej budowli jest jednym z najważniejszych zadań Spółki z uwagi na zapewnienie ciągłości poboru wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach oraz dostawy wody dla wszystkich odbiorców RPWiK w Brzesku Spółka z o.o.