Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz w 2019 roku (II)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV:

informacja o wyborze oferty z dn. 17.06.2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części: VIII, XII, XV (opublikowano dn. 07.06.2019 roku):

Informacja o wyborze 07.06.2019

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 15 maja 2019 roku (opublikowano dnia 16.05.2019 roku):

protokol_otwarcia_ofert_15maj2019

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 08.05.2019 roku (opublikowano dnia 08.05.2019 roku):

pytanie i odpowidź z dnia 08.05.2019 roku

Zmiana SIWZ z dnia 30.04.2019 roku w zakresie projektu umowy (opublikowano dnia 30.04.2019 rok).

zmiana_projektu_umowy_30_04_2019 (paragraf 13 ust. 5)

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.Znak sprawy: 5/04/RB/BPS/2019

 32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541, fax: (14) 66 26 511,

   www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb:               Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 548 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:     Dział Sieci, Dział Techniczny

Michał Turlej tel.: 14 66 26 532,

Barbara Pawełek-Śliwa, Agata Milewska tel: 14 66  26 541 w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Przedmiotowe zamówienie składające się z 15 części  (stosownie do ilości Decyzji pozwolenia na budowę) budowę odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości około 2.330 m z rur PE HD 100 PN 10 SDR 17 wraz z armaturą wodociągową, oraz budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 340 m z rur PVC robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanej w technologii wykopów otwartych.

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych użyte do  realizacji części I, II, III oraz XII winny posiadać nakrętkę klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączoną z klinem i ogranicznikiem posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu.

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem użyte do  realizacji części I, II, III oraz XII winny być wyposażone w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu, a połączenie poszczególnych części hydrantu tz. głowicy, kolumny górnej, kolumny dolnej oraz komory zaworu zwrotnego za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.

Włazy na studniach kanalizacyjnych powinny posiadać logo Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych i przedmiarach. Wszystkie nazwy materiałów zacytowane w przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 587/2, 577/4, 577/3, 576/6, 576/1, 576/4 w miejscowości Brzesko,

Część II:  Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 84/4, 4042/12, 4042/13 w miejscowości Brzesko,

Część III:  Budowa odcinka sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 266/7, 266/9 w miejscowości Brzesko.

Część IV: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 4183/4, 4183/3, 4183/2, 4183/7 w m. Jadowniki gm. Brzesko,

Część V:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 430, 429/6, 429/5 w miejscowości Jadowniki,

Część VI:  Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obejmującej działkę nr 826/8 w m. Jasień,

Część VII:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 824/2, 824/4, 616, 836/4, 837/4 w miejscowości Jadowniki,

Część VIII:  Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2788/2, 1502 i 1498/6 w miejscowości Jadowniki.

Część IX:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 385/5, 365/3, 366, 365/2, 364/6, 364/2 w m. Doły gm. Dębno,

Część X:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 133/3, 132/2, 132/1, 131/3, 638, 131/2, 131/5, 131/4 w m. Jaworsko,

Część XI: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 579/4, 580/1, 578/1, 574/1, 579/5 w miejscowości Łoniowa.

Część XII: Budowa odcinka wodociągowej w ul. Krakowskiej w miejscowości Wojnicz, dz. nr 1767,

Część XIII:  Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wojnicz, dz. nr 291/6, 293, 321/10, 321/12, 327/1, 324,

Część XIV:  Budowa sieci wodociągowej Więckowice, gm. Wojnicz, dz. nr 228/1, 229/2, 230, 23, 232,

Część XV:  Budowa odcinka sieci wodociągowej przechodzącej przez dz. nr 200/1, 200/2, 202, 224, 227 w m. Więckowice, gm. Wojnicz.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla jednej części zamówienia w wysokości:

600,00 złotych  dla każdej części.

W przypadku składania oferty dla kilku części należy wnieść wadium dla każdej z części.

W przypadku składania oferty dla kilku części należy wnieść wadium dla każdej z części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:                   30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

15 maj 2019 rok godz. 1000.

 sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Pliki do pobrania:

ogloszenie 25kwietnia

SIWZ_male_sieci_15_czesci_kwiecien

zalaczniki_wersja_edytowalna_male_sieci_15czesci

proj_umowy_male_sieci_15_czesci

projekt_umowy_male_sieci_korekta_30kwiecien (opublikowano dn. 30.04.2019).

część I:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 587/2, 577/4, 577/3, 576/6, 576/1, 576/4 w miejscowości Brzesko:

stwior

pb_wiejska

cz_I_przedmiar

Część II: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 84/4, 4042/12, 4042/13 w miejscowości Brzesko:

Pb_kopernika

cz_II_przedmiar

stwior

Część III:  Budowa odcinka sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 266/7, 266/9 w miejscowości Brzesko:

pb_brzesko_wod_kan_266_7_266_9

cz_III_przedmiar

stwior

Część IV: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 4183/4, 4183/3, 4183/2, 4183/7 w m. Jadowniki gm. Brzesko:

Pb_Jadowniki_dz_4183_4_inne

cz_IV_przedmiar

stwior_siec_wodoc_Jadowniki_dz_4183_4_inne

Część V:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 430, 429/6, 429/5 w miejscowości Jadowniki:

Projekt Budowlany_Jadowniki_ks

profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

cz_V_przedmiar

stwior_ks_Jadowniki

Część VI:  Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obejmującej działkę nr 826/8 w m. Jasień:

Pb_siec_wod_kan_san_Jasien_dz826_8

cz_VI_przedmiar

Część VII: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 824/2, 824/4, 616, 836/4, 837/4 w miejscowości Jadowniki:

Pb_siec_wodoc_Jadowniki_dz824_2_inne

cz_VII_przedmiar

Część VIII: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2788/2, 1502 i 1498/6 w miejscowości Jadowniki:

Pb_siec_wod_kan_dz_278_2_inne

cz_VIII_przedmiar

Część IX:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 385/5, 365/3, 366, 365/2, 364/6, 364/2 w m. Doły gm. Dębno:

Pb_siec_wodoc_Doly_dz385_5_inne

cz_IX_przedmiar

stwior_doly_dz385_5_inne

Część X:  Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 133/3, 132/2, 132/1, 131/3, 638, 131/2, 131/5, 131/4 w m. Jaworsko:

Pb_siec_wodoc_Jaworsko

cz_X_przedmiar

stwiorsiec_wodoc_Jaworsko

Część XI: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 579/4, 580/1, 578/1, 574/1, 579/5 w miejscowości Łoniowa:

Pb_siec_wodoc_Loniowa_dz_579_5

cz_XI_przedmiar

stwior_siec_wodoc_Loniowa_dz_579_5

Część XII: Budowa odcinka wodociągowej w ul. Krakowskiej w miejscowości Wojnicz, dz. nr 1767:

Pb_siec_wodoc_Wojnicz_dz 1767

cz_XII_przedmiar_siec_wodoc_Wojnicz_dz1767

stwior_siec_wodoc_wojnicz_dz1767

Część XIII: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wojnicz, dz. nr 291/6, 293, 321/10, 321/12, 327/1, 324:

cz_XIII_przedmiar_wodoc_Wojnicz_dz_291_6_inne

siec_wodoc__Wojnicz_dz291_6_inne

stwior_siec_wodoc_Wojnicz_dz291_6_inne

Część XIV: Budowa sieci wodociągowej Więckowice, gm. Wojnicz, dz. nr 228/1, 229/2, 230, 23, 232:

Pb_siec_wodoc_Wieckowice_dz228_1_inne

cz_XIV_przedmiar

Część XV: Budowa odcinka sieci wodociągowej przechodzącej przez dz. nr 200/1, 200/2, 202, 224, 227 w m. Więckowice, gm. Wojnicz:

Pb_siec_wodoc_Wieckowice_dz200_1_inne

czXV_przedmiar