„Budowa sieci wodociągowych w m. Brzesko i Wola Dębińska oraz remont istniejącego kanału sanitarnego w m. Brzesko”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 06.08.2019 r. 

INFORMACJA 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.06.2019 roku:

protokół z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.06.20169 roku:

pytania i odpowiedzi od 1 do 4

 

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

Znak sprawy: 11/06/RB/BPS/2019

 32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541, fax: (14) 66 26 511,

   www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb:               Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 548 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:     Dział Sieci, Dział Techniczny

Michał Turlej tel.: 14 66 26 532,

Barbara Pawełek-Śliwa, Agata Milewska tel: 14 66  26 541 w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Przedmiotowe zamówienie składające się z 3 części  i obejmuje:

  • część I pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku wraz z hydrofornią oraz budowa krótkiego odcinka sieci wodociągowej na Pomianowskim Stoku w Brzesku”: budowę odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości około 750 m z rur PE HD 100 RC wraz z armaturą wodociągową wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanymi w technologii wykopów otwartych i/lub przewiertów oraz kontenerowej hydrofornii o wymiarach 3,0×6,0m wraz z zagospodarowaniem terenu: ogrodzeniem wraz z bramą i furtką, drogą wewnętrzną, zjazdem oraz chodnikami wokół budynku, częścią elektryczną obejmującą opracowanie projektu rozbudowy sieci radiowej zgodnie z załącznikiem nr 1a do warunków technicznych przyłączenia RPWiK/T/KP/717/2017/2 z dnia 04.04.2017 roku i uzyskanie na rzecz RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. stosownej Decyzji w tym zakresie, wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla hydroforni, a także niezbędnymi badaniami i próbami potrzebnymi do dokonania odbioru.
  • część II p.: „Budowa sieci wodociągowej dla strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Wola Dębińska i Dębno”: budowę odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości około 1.041 m (odcinki W1-W2, W2-H5, W4-H7, H7-H8, H7-H10) z rur PE HD 100 RC wraz z armaturą wodociągową wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanymi w technologii wykopów otwartych i/lub przewiertów, a także niezbędnymi badaniami i próbami potrzebnymi do dokonania odbioru.
  • część III pn.”Remont odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø200 na terenie MWM i Zasada Trans Spedition w m. Brzesko”: remont sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 320 m z rur PE wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanymi w technologii krakingu statycznego, a także niezbędnymi badaniami i próbami potrzebnymi do dokonania odbioru. Powyższe należy wykonać zgodnie z  przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, innymi zaleceniami wynikającymi z uzgodnień dokonanych na etapie wykonawstwa, zleceniami Zamawiającego. Włazy na studniach kanalizacyjnych powinny posiadać logo Zamawiającego.

Powyższe należy wykonać zgodnie z  przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, projektami budowlanymi i innymi zaleceniami wynikającymi z uzgodnień dokonanych na etapie projektowania, wykonawstwa, zleceniami Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych, przedmiarach, materiałach dołączonych do siwz. Wszystkie nazwy materiałów zacytowane w przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

część I: Budowa sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku wraz z hydrofornią oraz budowa krótkiego odcinka sieci wodociągowej na Pomianowskim Stoku w Brzesku,

część II: Budowa sieci wodociągowej dla strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Wola Dębińska i Dębno,

część III: Remont odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø200 na terenie MWM i Zasada Trans Spedition w m. Brzesko.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla jednej części zamówienia w wysokości: po 6 500,00 zł. W przypadku składania oferty dla kilku części należy wnieść wadium dla każdej z części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:                   30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

18 czerwiec 2019 rok godz. 1000.

 sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

ogloszenie sieci

zalaczniki_1_9_wersja_edytowalna

projekt_umowy_czI_II_2

projekt_umowy_czIII_2

 

część I: Budowa sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku wraz z hydrofornią oraz budowa krótkiego odcinka sieci wodociągowej na Pomianowskim Stoku w Brzesku

a) siec wodociągowa dla terenów przeznaczonych pod budowę Straży i Policji wraz z hydrofornią

Pb_str1_11

pb_str_13_28

rys2_siec_straz_policja

rys3_siec_straz_policja

rys4_1_siec_straz_policja

rys4_2_siec_straz_policja

rys4_3_siec_straz_policja

rys5_siec_straz_policja

rys6_siec_straz_policja

rys7_siec_straz_policja

OPIS_branza_elektryczna

rys_E1_e4_siec_straz_policja

informacja_bioz_siec_straz_policja

geologia_mapa_siec_straz_policja

geologia_straz_policja

projekt_geotechniczny_siec_straz_policja

decyzja_straz

Opinia Sanitarna znak NZ-420-81_17 z dnia 11.07.2017r

Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie znak AG-NPR.0151.10.2017AM z dnia 7.07.2017r

Pismo Starosty Brzeskiego znak AG-I.6852.2.3.2017.BC z dnia 27.06.2017r

Pismo Starosty Brzeskiego znak AG-I.6852.2.3.2017.BC z dnia

27.06.2017r_załącznik graficzny Zarząd Dróg

Pismo Starosty Brzeskiego znak AG-I.6852.2.3.2017.BC z dnia 27.06.2017r_załącznik Zarząd Dróg

Pismo Urząd Miejskiego w Brzesku znak NR ITK.III.7230.2U.16a.2017.AB z dnia 16.06.2017r

Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie

Pismo znak RPWiK_T_KP_717_2017_2 z dnia 4.04.2017

Pismo znak TD_OTR_OMD_2017-04012_0000007 z dnia 12.04.2017

Pismo znak TD_OTR_OMD_2017-04012_0000007 z dnia 12.04.2017_pieczątka

Pismo znak TD_OTR_OMD_2017-04012_0000007 z dnia 12.04.2017_załącznik graficzny

projekt_geotechniczny_siec_straz_policja

Protokół nr 288_2017 z narady koordynacyjnej

zudp 145 2018

Pismo znak RPWiK_T_KP_717_2017_2 z dnia 4.04.2017

Przedmiar robót

STWiOR

b) odcinek sieci wodociągowej Pomianowski Stok (fi 110 – 188 m)

decyzje_pomianowski_stok

mapa_pomianowski_stok

przedmiar_pomianowski_stok

Część II: Budowa sieci wodociągowej dla strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Wola Dębińska i Dębno

decyzje pismo gddkia strefa

gaz_system_strefa

gelogia strefa 2

geologia strefa 1

geologia_strefa

pb_opis_strefa

pozwolenie_strefa_starosta

pozwolenie_strefa_wojewoda

przedmiar_strefa

rys_od_s7do_s9 strefa

rys_s1_strefa

rys_s2_strefa

rys_s3_strefa

rys_s4_strefa

rys_s5_strefa

rys_s6_strefa

stwior_strefa

warunki_uzgodn_ rpwik_strefa

zudp strefa

Część IIIRemont odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø200 na terenie MWM i Zasada Trans Spedition w m. Brzesko

mapa_czIII

opis_pczIII

przedmiar_remont_ks_czIII