Budowa zbiornika kontaktowego wody czystej na terenie przepompowni wody w Sufczynie o pojemności ok. 500 m3 na działce nr 298 wraz z remontem komory zasuw


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.10.2019 roku:

protokół z otwarcia ofert z dnia 29.10.2019 roku

 

Zaktualizowany z dnia 24.10.2019 roku przedmiar w zakresie konstrukcji został załączony poniżej (w załącznikach – zaznaczony na czerwono).

Pytanie i odpowiedź 18 z dn. 24.10.2019 roku:

pytanie nr 18 i odpowiedz

Zaktualizowany z dnia 18.10.2019 roku przedmiar w zakresie konstrukcji został załączony poniżej (w załącznikach – zaznaczony na czerwono).

Pytania i odpowiedzi 9-17 z dn. 18.10.2019 roku:

pytania i odpowiedzi od 9 do 17

Zmiana SIWZ z 17.10.2019 roku:

zmiana siwz 17 x

Pytania i odpowiedzi 2-8 z dn. 17.10.2019 roku:

pytania i odpowiedzi od 2 do 8

Pytanie i odpowiedź nr 1 z dn. 14.10.2019 roku:

pytanie i odpowiedź nr 1

 Zamawiający:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

Znak sprawy: 14/09/RB/BPS/2019

 32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541, fax: (14) 66 26 511,

   www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb:               Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 548 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:     SUW Łukanowice, Dział Techniczny

Daniel Wilk tel.: 14 62 87 264,

Barbara Pawełek-Śliwa tel: 14 66  26 541,

w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zadanie obejmuje na terenie Przepompowni Wody w Sufczynie:

– budowę zbiornika kontaktowego wody czystej o poj. V=500 m3 o średnicy zewnętrznej 15,8 m i obsypem ziemnym o nachyleniu 1:1, wykonany jako cylindryczny – jednokomorowy o średnicy wewnętrznej 15,0 m, wysokość całkowita ponad teren istniejący i projektowany wynosi ok. 2,65 m, głębokość całkowita pod terenem ok. 1,75 m, strop zbiornika żelbetowy, obsypany ziemią do rzędnej 242,60 m;

– remont istniejącej komory zasuw o wymiarach 3,8mx5,8m, głębokości ok. 2,35m i wysokości ok. 2,5 m, obejmujący m.in. wymianę rurociągów technologicznych, pomostu, istniejącej armatury;

– budowę przelewu awaryjnego – Ø400 PVC-U SDR41 o długości 7,0 m,

– budowę rurociągów Ø406,4×3,0mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o łącznej długości 5,0 m,

– budowę rurociągu spustowego Ø219,1 x 3,0 mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o łącznej długości 2,0m,

– budowę kabli elektrycznych zasilających i sygnalizacyjnych, oświetlenia i monitoringu, AKPiA,

– inne obiekty towarzyszące i roboty tymczasowe.

Powyższe należy wykonać wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami Zamawiającego.

Przed robotami należy dokonać istniejących zarysowań i spękań na sąsiednich obiektach.

Wykonawca winien naprawić ewentualne zniszczenia elewacji sąsiednich budynków zgodnie z istniejącą fakturą i kolorystyką na całej powierzchni ściany.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, tj. w projektach budowlanych, wykonawczych, STWiOR, przedmiarach. Wszystkie nazwy materiałów zacytowane w dokumentacji technicznej robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2016, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45443000-4 Roboty elewacyjne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45233140-2 Roboty drogowe.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2020 rok.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu  bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:                 30 dni.

Miejsce i termin składania ofert (zmiana z 17.10.2019 roku):  29 październik 2019 rok godz. 1000

 sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

 

Wraz z oferta należy złożyć podpisana klauzulę (dostępna w pliku zawierającym wersję edytowalną załączników).

Pliki do pobrania:

ogloszenie zbiornik

siwz_zbiornik_Sufczyn_wrzesien2019

projekt_umow_zbiornik_ryczalt

zalaczniki_zbiornik_edytowalna_wersja_postepowanie2

decyzja_pozwolenie_na_budowe_zbiornik_Sufczyn

PW

Projekt budowlany:

OPIS TECHNICZNY PB

PZT PB

T1 PB

T2 PB

T3 PB

Strona tytułowa PB

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Opis_PB

3.1

3.2_1

3.2_2

3.3_1

3.3_2

3.4

drenaż

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

MPZP

Oświadczenie PB

Przedmiar:

Przedmiar_instalacje_elektryczne_akp

Przedmiar_konstrukcje

Przedmiar_technologia

Konstr_zbiornik wody Sufczyn_przedmiar 2019 – ath

Aktualizacja przedmiar konstrukcje z dn. 18.10.2019 roku:

-Sufczyn zbiornik przedmiar_18_X_2019

Zbiornik wody Sufczyn-przedmiar_18_10_ 2019_edytowalna

 

Aktualizacja przedmiar konstrukcje z dn. 24.10.2019 roku:

Sufczyn zbiornik przedmiar 2019.10.24

Zbiornik wody Sufczyn 24.10.2019 r_przedmiar

STWIOR:

STWiOR_cz. technologiczna

STWiOR_cz.elektryczna

00.Spec.tech.oso.00.00

01.Roboty ziemne

02. Roboty zbrojarskie

03. Roboty betonowe

07. Pokrycia dachu

12. Roboty izolacyjne