Przebudowa przepompowni kanalizacyjnych sieciowych w miejscowości Brzesko


INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE

Protokół  z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

Przebudowa przepompowni kanalizacyjnych sieciowych w miejscowości Brzesko

Znak sprawy: 1/10/RB/KK/2020

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.  32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541, www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 350 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy: Dział Sieci, Dział Techniczny
Barbara Pawełek-Śliwa tel.: 14 66 26 532,
Agata Milewska, Krzysztof Kozioł tel: 14 66 26 541 w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie składa się z dwóch części obejmuje:
część I – Przebudowa przepompowni sieciowej polegająca na przebudowie istniejących obiektów – komory krat i komory pompowni oraz instalacji odbiorczej elektrycznej oraz budowa budynku krat wraz z odcinkiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej, przyłączem wody na działce nr 2204/20 w miejscowości Brzesko – ul. Wąska,
część II – Przebudowa pompowni sieciowej polegająca na przebudowie istniejących obiektów – komory krat i komory pompowni oraz instalacji odbiorczej elektrycznej oraz budowa budynku krat wraz z odcinkiem grawitacyjnym i tłocznym kanalizacji sanitarnej, przyłączem wody oraz hydrantem p.poż. na działce nr 333/1 w miejscowości Brzesko – ul. Na Górkach.
Włazy na studniach kanalizacyjnych powinny posiadać logo Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych i przedmiarach. Wszystkie nazwy materiałów zacytowane w przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla jednej części zamówienia w wysokości:
część I: 20 000 złotych, część II: 20 000 złotych.

W przypadku składania oferty dla dwóch części należy wnieść wadium dla każdej z części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.
Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.
Miejsce i termin składania ofert:
03 grudzień 2020 rok godz. 10 00.
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:
29 październik 2020 rok

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt budowlany ul. Wąska

Projekt budowlany ul. Na Górkach 

Przedmiary

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Na Górkach

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Wąska

Warunki geotechniczne ul. Na Górkach

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

załaczniki do SIWZ

Odpowiedzi na skierowane zapytania