Remont ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Dunajec w km 40+450 – 40+530 w m. Błonie w rejonie progu piętrzącego wodę rzeki dla ujęcia wody w m. Łukanowice


Nazwa zadania: „Remont ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Dunajec w km 40+450 – 40+530 w m. Błonie w rejonie progu piętrzącego wodę rzeki dla ujęcia wody w m. Łukanowice pow. Tarnów woj. małopolskie”.

Znak sprawy: 29/11/RB/BPS/2017

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541, fax: (14) 66 26 511,
www.rpwikbrzesko.com.pl
email: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl”>techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane poniżej 5 225 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:
SUW Łukanowice, Dział Techniczny
Daniel Wilk tel.: 14 62 87 264,
Barbara Pawełek-Śliwa tel: 14 66  26 541
w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zadanie obejmuje: remont zniszczonego przyczółka progu piętrzącego w tym:
a) remont ubezpieczenia brzegu prawego na dł. ok. 30 m powyżej progu dennego wraz z zabudową wyrwy brzegowej w km. 40+500 – 40+530 obejmujący:
-zasyp wyrwy brzegowej narzutem kamiennym w ilości ok. 528 m3,
-zasyp materiałem żwirowo-ziemnym w łącznej ilości ok. 2352 m3 ,
-wykonanie brzegoskłonu faszynowego krytego na powierzchni ok. 860 m2,
b) remont ostrogi zamykającej próg denny z prawym brzegiem rzeki Dunajec w km 40+498 na dł. 32 m+8,0 m obejmujący wykonanie przedłużenia ścianki ażurowej z grodzic stalowych od istniejącej zabudowy w stronę brzegu prawego,
c) remont ubezpieczenia brzegu prawego na dł. ok. 60 m poniżej progu dennego z ażurowych grodzic stalowych typu larsen wraz z zabudową wyrwy brzegowej w km 40+450 – 40+500 obejmujący:
-wykonanie opaski faszynowej w ilości ok. 360 m2,
-zabezpieczenie wykonanej opaski narzutem kamiennym w il. ok. 392 m3,
-ubezpieczenie skarpy brzegu powyżej opaski brzegoskłonem faszynowym krytym w il. ok. 150 m2,
-wykonanie narzutu kamiennego przy ściance typu larsen w il. ok. 2279,60m3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze. Wszystkie materiały w projekcie oraz w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały, których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacji technicznej lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dla robót budowlanych o podobnym charakterze polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 10 000,00 PLN,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:  30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:
06.12.2017 rok godz. 10:00
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.
Termin ogłoszenia:
24.11.2017 rok

Informacja o wyborze oferty
Protokół z otwarcia ofert dnia 06.12.2017 r.
UWAGA zmiany w przedmiarze z dnia 04.12.2017
1_ogloszenie_remont_ progu
2_SIWZ_remont_progu
3_zalaczniki_wersja_edytowalna
4_projekt_umowy
5_projekt_remont_progu
6_przedmiar remont progu
7_stwior prog