Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej Armatury wodociągowej dla RPWiK Brzesko na rok 2018. + Pytania i odpowiedzi z dnia 13.12.2017r.


 

 

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.

32-800 Brzesko , ul. Solskiego 13 , NIP : 869-000-30-31 , tel. (014 ) 66-26-510

           www.rpwikbrzesko.com.pl     e-mail : rpwikbrzesko@interia.pl

 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie na zamówienie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez R.P.W.i K. w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw poniżej 414000 euro.

–  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

– W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

–  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

–  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie ( dopuszcza się możliwość korespondencji drogą elektroniczną lub faksem )  .

Zastrzeżenie Zamawiającego : Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Określenie przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest ,, Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 r.  do dnia 31.12.2018 r.

Zamawiający informuje, że podane ilości w załączonych formularzach ofertowych są wyłącznie orientacyjne i niewiążące, ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Ceny zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią maksymalną kwotę za jaką Zamawiający zakupi dany materiał.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części zamówienia lub na  wszystkie cztery.

Termin miejsce realizacji zamówienia

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych, transportem na koszt Dostawcy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 w godzinach od 7°° do 14 °°

Sposób przygotowania oferty :

Wartość netto  za daną część zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej , umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją Dostawa armatury wodociągowej dla  R. P. W. i K.  w Brzesku Sp. z o.o.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.

Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

W przypadku gdy oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych ofert.

Kryteria wyboru ofert :

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena za daną część zamówienia.

Wykonawca podaje w ofercie cenę netto osobno dla każdej pozycji, wszystkie pozycje powinny być pomnożone przez szacunkową podaną ilość sztuk, a następnie zsumowane, co da całkowitą cenę oferty dla danej części zamówienia.

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

w zakresie merytorycznym jest :

imię i nazwisko   Bogdan Ciężak

Tel                       014 – 66  – 26 – 531

e-mail                    rpwikbrzesko@interia.pl

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki :

– posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.

– posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza aby można było złożyć ofertę w konsorcjum dostawców.

Warunki płatności 

Rozliczenie za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup armatury dokonywane będzie        po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT.

Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Warunki gwarancji

Na dostarczoną armaturę Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana .

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2017 r. w sekretariacie Zamawiającego

Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.12.2017

Informacja ogólna + Załączniki 1, 2, 3, i 4.