ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. NA 2018 ROK


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
ul. Solskiego 13,
32-800 Brzesko
Polska tel. +48 14 662-65-10
fax. +48 14 662-65-11
e-mail: rpwikbrzesko@interia.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

DLA
POSTĘPOWANIA
NA

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. NA 2018 ROK

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000127961 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
NIP: 869-000-30-31,
REGON: 850233890

Adres: ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Tel.: (014) 662-65-10
Faks: (014) 662-65-11
E-mail: rpwikbrzesko@interia.pl

Tryb udzielania zamówienia.

1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez RPWiK Brzesko Spółka z o.o. dla usług i dostaw poniżej 414 000 euro.

2 . Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a) Strona internetowa Spółki,

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości około 51 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej w ilości około 2000 litrów w ciągu roku.
Przedmiot zamówienia odbierany będzie na stacji paliw dostawcy zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Brzeska.
Przedmiot zakupu będzie spełniał wymagania polskiej normy dla tego typu produktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wymienionej ilości paliwa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania ilości paliwa podanych w pkt. II.1. niniejszej SIWZ.

Ograniczenia dla Oferentów:
a. Posiadanie stacji paliw w obrębie administracyjnym miasta Brzesko czynnej w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze, a w dni świąteczne od 7:00 do 21:00.
b. Możliwość bezpośredniego wjazdu na stacje paliw dla pojazdów jadących
z kierunku centrum miasta i wyjazdu po tankowaniu w kierunku centrum bez konieczności wykonywania manewrów poza terenem stacji.
c. Brak ograniczeń wysokościowych na trasie dojazdu do stacji powyżej
3 metrów.

Wymagania dotyczące oferty.

1. Oferta złożona zostanie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia
2. Oferent w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2, do niniejszego SIWZ
w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oferent pozostanie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych (na zakup jednego rodzaju paliwa).
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Wybór oferty.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
O wyborze oferty każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie.
Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o następujące kryterium:
Oferowana cena paliwa – 98% wagi,
Odległość stacji paliw – dystrybutora – od wyznaczonego punktu przez Zamawiającego – 2% wagi.*
*) Punkt wyznaczony przez Zamawiającego – Brzesko ul. Solskiego 13 ( Budynek Administracyjno Techniczny RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. ) Dane współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego – 49°58’52.79″N, 20°36’47.99″E
Zasady oceny kryterium:
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi ={ (C min)/Ci * Max (C) * % wagi/100%}+{(S min)/Si * Max (S) * % wagi/100%}

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100
% wagi waga określona w pkt. IV.2a
S min najniższa odległość określona na podstawie pkt. IV.2b
Si odległość „i” określona na podstawie pkt. IV.2b
Max (S) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100
% wagi waga określona w pkt. IV.2b

Powyższe zasady oceny kryterium są jednakowe przy ocenie ofert dotyczących zarówno zakupu oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej. Oferty dotyczące zakupu oleju napędowego będą rozpatrywane odrębnie od ofert zakupu benzyny bezołowiowej.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska najwięcej punktów w ramach wyznaczonych kryteriów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Warunki uznania oferty za ważną.

Zamawiający uzna ofertę za ważną jeśli będzie ona spełniała następujące wymagania formalne:
Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty złożone przez Oferenta muszą być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli tzn. uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Warunki uznania Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu.

Zamawiający uzna Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu gdy:
Oferent na potwierdzenie spełnienia warunków przedłoży oświadczenia zawarte w formularzu oferty.
W przypadku gdy Oferent nie spełni ww. warunków lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży, nie uzupełni lub nie wyjaśni dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków Zamawiający wykluczy takiego Oferenta z postępowania.

Warunki uznania oferty za nie podlegającą odrzuceniu.

Zamawiający uzna ofertę za nie podlegającą odrzuceniu, jeśli będzie ona spełniała wymagania niniejszego Zaproszenia, a także:
Oferta zostanie złożona na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
Oferta zostanie złożona w terminie określonym w SIWZ .
Oferent złoży tylko 1 ofertę.
Złożone oferty nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji.
Wszystkie załączone kopie, odpisy, kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta, a faksy – pismem.
Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone w sposób jasny i zwięzły oraz jednoznaczny to jest nie pozwalający na różną interpretację.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Ocena ofert.

Przy ocenie ofert ważnych i nie odrzuconych, Zamawiający będzie się kierował kryterium określonym w niniejszym SIWZ.
a) W przypadku oleju napędowego cena ofertowa to: wyrażona w złotych marża sprzedawcy o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa netto oleju napędowego Ekodiesel Orlenu publikowana na ich stronie internetowej.
b) W przypadku benzyny bezołowiowej cena ofertowa to: wyrażona w złotych marża sprzedawcy o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa netto benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 Orlenu publikowana na ich stronie internetowej.
Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może pochodzić od innego dostawcy pod warunkiem spełnienia polskich norm dla tego typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących ich treści.

Tryb składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2017 do godziny 10:00 w siedzibie
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia ofert przyjmuje się datę i godzinę doręczenia.
Oferent umieści ofertę w kopercie, która ma być zaadresowana na Zamawiającego
Na kopercie należy podać oznaczenie Oferta na zakup paliw płynnych
dla RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. na rok 2018
Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami należy traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest
Bogdan Ciężak tel. 14 – 66 – 26 – 531
5. Wykaz załączników
Załącznik nr 1: Oferta
Załącznik nr 2 : Umowa kupna – sprzedaży z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku – wzór.

SIWZ + ZAŁĄCZNIK 1 i 2