Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 164/3, 1237/3, 20, 114, 118 w m. Wojnicz, oraz na dz. nr 439, 409/1, 410 w m. Łopoń”.

Znak sprawy: 24/08/RB/BPS/2017

 

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 534, fax: (14) 66 26 511,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: jrp. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb:               Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane poniżej 5 225 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:

Dział Techniczny

Barbara Pawełek-Śliwa, Agata Milewska  tel: 14 66  26 541,

w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PN 10 PEHD 100  Ø 125 SDR 17 o długości około 1235 m metodą wykopów otwartych i przewiertów,

- odtworzenie terenu po robotach budowlanych do stanu poprzedniego, a dróg publicznych i wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ich zarządców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, tj. projekcie budowlanym oraz przedmiarach. Wszystkie materiały w projektach budowlanych oraz w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający w razie konieczności przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą:                   30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

14.09.2017 rok godz. 1000.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:

29.08.2017 rok

 

 

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
jhsbYh
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

http://www.cricyt.edu.ar/digit...ia-popular 
comprar priligy en internet sin formula medica 
propecia portugal 
prevacid prescription 
http://www.cricyt.edu.ar/digit...-argentina 
acquisto online viagra cialis generico viagra original ohne rezept levitra cialis differenze cialis generika online kaufen vente colchicine acheter zovirax comprimés prednisolone winthrop 20 mg comprimé orodispersible vente amoxicilline
http://vst.uuc.edu/?itemid=711...enuid=3377 orlistat hexal erfahrungen http://vst.uuc.edu/?itemid=463...enuid=2880 azithromycin drug class amoxicillin trihydrate