Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku – ul. Targowa 2 na działkach nr: 1471, 1465, 1457, 1458, 1455/3 w Brzesku”.

Znak sprawy: 25/09/RB/BPS/2017

 

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 534, fax: (14) 66 26 511,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: jrp. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb:               Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane poniżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy:

Dział Techniczny

Barbara Pawełek-Śliwa, Agata Milewska  tel: 14 66  26 541,

w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200x5,9 PVC SN8 SDR34 o długości 92,15 m metodą wykopów otwartych,

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160x4,7 PVC SN8 SDR34 o długości 4,90 m metodą wykopów otwartych

- odtworzenie terenu po robotach budowlanych do stanu poprzedniego, a dróg publicznych i wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ich zarządców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, tj. projekcie budowlanym oraz przedmiarach. Wszystkie materiały w projektach budowlanych oraz w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

 

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający w razie konieczności przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

25.09.2017 rok godz. 1000.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:

12.09.2017 rok

 

 

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
RbDsr3
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

priligy drogasil 
anafranil para que sirve 
avodart en mujeres 
propecia comprar españa 
medicamento avodart dutasteride 
viagra bestellen schweiz cialis 20 mg generico prezzo viagra receptfritt viagra belge effexor vente en ligne dapoxetine prix maroc médicament venlafaxine xr pyridium vente libre
antabuse otc http://vst.uuc.edu/?itemid=378...enuid=2902 venlafaxine generic name http://vst.uuc.edu/?itemid=371...enuid=2616 http://vst.uuc.edu/?itemid=241...enuid=3162