INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 06.05. 2021 r.

Znak sprawy: 1/04/RB/KK/2021
Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,
www.rpwikbrzesko.com.pl; email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 350 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny Krzysztof Kozioł, Agata Milewska tel: 14 66 26 541 w godzinach od 8.00-15.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zamówienie obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości około 1374 m z rur PE HD 100 RC wraz z armaturą wodociągową, robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanej w technologii wykopów otwartych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570). Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 4 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej z poniższych części:
Część I: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 1110/4, 1111/3, 1112/5, 1112/6, 1112/9, 1112/10 w miejscowości Jasień, gmina Brzesko.
Część II: Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 750, 880/3, 880/4.
Część III: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maszkienice na działkach nr: 563/10, 563/13, 563/16.
Część IV: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Dębińska na działkach nr: 701/12, 701/11, 595, 613/3, 613/4, 613/2.
Część V: Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Dębno na działkach nr ewid.: 531, 527, 526, 525, 523/4, 519, 180.
Część VI: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 na działkach nr ewid.: 560, 561/4, 561/2 w miejscowości Maszkienice.
Część VII: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 w miejscowości Wola Dębińska na działkach nr ewid.: 711/1, 711/4, 712/5, 712/6, 712/7, 849, 850/10, 850/13 oraz w miejscowości Dębno na działce nr ewid.: 150.
Część VIII: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PE przechodzącej przez działki nr ewid.: 467/3, 1774/10 w miejscowości Wojnicz gmina Wojnicz.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla jednej części zamówienia w wysokości: część I, II, III, V, VI, VII, VIII = 1 000,00 zł, część IV = 400,00 zł.
W przypadku składania oferty dla kilku części należy wnieść wadium dla każdej z części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Miejsce i termin składania ofert: 21 kwietnia 2021 rok godz. 10.00 sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2021 rok

Ogłoszenie

SIWZ__małe_sieci_2021

1 strona SIWZ

CZĘŚĆ I – całość-akt

CZĘŚĆ II .całość akt

CZĘŚĆ III całość akt

CZĘŚĆ IV całość akt.

CZĘŚĆ V całość akt

CZĘŚĆ VI całość akt

CZĘŚĆ VII całość akt

CZĘŚĆ VIII całość akt

załączniki edytowalne

1 Strona SIWZ po zmianach

Tekst jednolity SIWZ

załączniki word po zmianach

Zmiany w SIWZ