BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: BRZESKO, DĘBNO I WOJNICZ W 2022 R.


Informacja o wyborze oferty z dnia 31.05.2022 r.
Znak sprawy: 1/04/RB/KK/2022

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,
www.rpwikbrzesko.com.pl; email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny
Krzysztof Kozioł, Agata Milewska tel: 14 66 26 541 w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zamówienie obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości ok. 1700 m wraz z armaturą wodociągową oraz odcinka sieci kanalizacyjnej ok. 140 m wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanej w technologii wykopów otwartych i przewiertów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).
Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 4 upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

Część I: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 2502, 2500/1, 2503 w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska – Bucze, w miejscowości Mokrzyska”.
Część II: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sufczyn, gmina Dębno na działkach nr: 654/2, 655/2, 661/2, 1367, 659/1, 658/5”.
Część III: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Dębińska na działkach nr: 436/2, 340/5, 1002”.
Część IV: ,,Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 552/2, 357/6, 357/5, 357/4, 4011/4, 355 w miejscowości Brzesko”.
Część V: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm na działkach nr: 276, 277/1, 281, 282/1, 283/1, 148, 293, 298/1, 298/2, 299, 300, 302/1, 302/2, 303, 304, 306, 307, 308/1, 308/2, 309/4, 309/5, 309/6, 309/8, 168 w miejscowości Perła”. (Do wykonania pozostało ok. 570 m począwszy od działki 283/1).
Część VI: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PE na działkach nr ewid.: 303, 300/1, 300/2 w miejscowości Szczepanów, gmina Brzesko”.
Część VII: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PE w miejscowości Brzesko na działkach nr ewid.: 4233, 4272, 89/5, 89/6”.
Część VIII: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bucze na działkach nr ewid.: 470/1, 4084, 532/2, 532/1, 283, 298”.
Część IX: ,,Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr ewid.: 502, 515, 545/1 w miejscowości Biadoliny Radłowskie gmina Wojnicz”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o kosztorysy robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
część I, II, III = 1 000,00 zł,
część IV, V = 3 000,00 zł,
część VI, VII, IX = 600,00 zł,
część VIII = 1 500,00 zł,

W przypadku składania oferty dla kilku części należy wnieść wadium dla każdej z części.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert: 18 maja 2022 rok godz. 10 00
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 27 kwietnia 2022 rok

 

DOKUMENTACJA:
Ogłoszenie
SIWZ 1 strona
SIWZ

Część I: 
bloki oporowe
decyzja
działki po scaleniu
profil podłużny sieci
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu

Część II:
decyzja
profil sieci 1 z 2
profil sieci 2 z 2
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu 1 z 2
projekt zagospodarowania terenu 2 z 2
schemat węzłów

Część III:
decyzja
profil sieci
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu
schemat bloków oporowych

Część IV:
decyzja
profil podłużny – kanalizacja
profil podłużny – wodociąg
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu

Część V:
decyzja 1 z 2
decyzja 2 z 2
mapa do celów projektowych 1 z 2
mapa do celów projektowych 2 z 2
profil podłużny 1 z 4
profil podłużny 2 z 4
profil podłużny 3 z 4
profil podłużny 4 z 4
schemat węzłów
projekt budowlany

Część VI:
decyzja
profil
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu

Część VII:
decyzja
profil 
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu

Część VIII:
decyzja 1 z 3
decyzja 2 z 3
decyzja 3 z 3
profil sieci
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu
schemat bloków

Część IX:
decyzja
profil 
projekt budowlany
projekt zagospodarowania terenu 1
projekt zagospodarowania terenu 2
projekt zagospodarowania terenu 3