ZAKUP PALIW PŁYNNYCH  DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. NA 2020 ROK


ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
NA ROK 2022 – 2023

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. 32-800 Brzesko ul. Solskiego 13 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000127961, NIP 869-000-30-31, wys. kapitału zakładowego 78 372 000 zł

Tryb udzielania zamówienia:

1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez RPWiK Brzesko Spółka z o.o. dla usług i dostaw poniżej 428 000 euro.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Strona internetowa Spółki,

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości około 50 000 litrów w ciągu roku.
Przedmiot zamówienia odbierany będzie na stacji paliw dostawcy zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Brzeska.
Przedmiot zakupu będzie spełniał wymagania polskiej normy dla tego typu produktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wymienionej ilości paliwa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania ilości paliwa podanych w pkt. II.1. niniejszej SIWZ.
Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze w odstępach tygodniowych, tj. w każdy poniedziałek danego tygodnia a także w ostatnim dniu każdego miesiąca, przy czym faktura lub załącznik do faktury musi posiadać wykaz ilości zakupionego paliwa ze wskazaniem daty zakupu (tankowania) oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Wykonawca będzie przesyłał w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany adres e-mail pełne zestawienie zakupionego paliwa ze wskazaniem daty zakupu (tankowania), ilości zatankowanego paliwa, ceny paliwa, wartości zakupu paliwa, numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu i aktualny stan licznika km. w pliku .csv.

Ograniczenia dla Oferentów:

Posiadanie stacji paliw w obrębie administracyjnym miasta Brzeska czynnej
całodobowo.
Możliwość bezpośredniego wjazdu na stacje paliw dla pojazdów jadących
z kierunku centrum miasta i wyjazdu po tankowaniu w kierunku centrum bez konieczności wykonywania manewrów poza terenem stacji.
Brak ograniczeń wysokościowych na trasie dojazdu do stacji powyżej
3 metrów.

Wymagania dotyczące oferty:

1. Oferta złożona zostanie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia
2. Oferent w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2, do niniejszego SIWZ
w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oferent pozostanie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Wybór oferty:

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
O wyborze oferty każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie.
Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o następujące kryterium:
Oferowana cena paliwa – 98% wagi,
Odległość stacji paliw – dystrybutora – od wyznaczonego punktu przez Zamawiającego – 2% wagi.*) Punkt wyznaczony przez Zamawiającego – Brzesko ul. Solskiego 13 ( Siedziba Firmy RPWIK w Brzesku Sp. z o.o.). Dane współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego – 49°58’52.79″N, 20°36’47.99″E
Zasady oceny kryterium:
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi ={ (C min)/Ci * Max (C) * % wagi/100%}+{(S min)/Si * Max (S) * % wagi/100%}

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100
% wagi waga określona w pkt. IV.2a
S min najniższa odległość określona na podstawie pkt. IV.2b
Si odległość „i” określona na podstawie pkt. IV.2b
Max (S) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100
% wagi waga określona w pkt. IV.2b

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska najwięcej punktów w ramach wyznaczonych kryteriów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Warunki uznania oferty za ważną:

Zamawiający uzna ofertę za ważną jeśli będzie ona spełniała następujące wymagania formalne:
Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty złożone przez Oferenta muszą być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli tzn. uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Warunki uznania Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu
Zamawiający uzna Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu gdy:
Oferent na potwierdzenie spełnienia warunków przedłoży oświadczenia zawarte w formularzu oferty.

W przypadku gdy Oferent nie spełni ww. warunków lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży, nie uzupełni lub nie wyjaśni dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków Zamawiający wykluczy takiego Oferenta z postępowania.

Warunki uznania oferty za nie podlegającą odrzuceniu
Zamawiający uzna ofertę za nie podlegającą odrzuceniu, jeśli będzie ona spełniała wymagania niniejszego Zaproszenia, a także:
Oferta zostanie złożona na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
Oferta zostanie złożona w terminie określonym w SIWZ .
Oferent złoży tylko 1 ofertę.
Złożone oferty nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji.
Wszystkie załączone kopie, odpisy, kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta, a faksy – pismem.
Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone w sposób jasny i zwięzły oraz jednoznaczny to jest nie pozwalający na różną interpretację.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Ocena ofert:

Przy ocenie ofert ważnych i nie odrzuconych, Zamawiający będzie się kierował kryterium określonym w niniejszym SIWZ.
a) W przypadku oleju napędowego cena ofertowa to: wyrażona w złotych marża sprzedawcy o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa netto oleju napędowego Ekodiesel Orlenu publikowana na ich stronie internetowej.
Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może pochodzić od innego dostawcy pod warunkiem spełnienia polskich norm dla tego typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących ich treści.

Tryb składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2022 do godziny 10:00 w siedzibie
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia ofert przyjmuje się datę i godzinę doręczenia.
Oferent umieści ofertę w kopercie, która ma być zaadresowana na Zamawiającego
Na kopercie należy podać oznaczenie Oferta na zakup ON
dla RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. na rok 2022 – 2023
Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Zastrzeżenie Zamawiającego : Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe:

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami należy traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest
Bogdan Ciężak tel. 14 – 66 – 26 – 531

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1: Oferta
Załącznik nr 2: Umowa kupna – sprzedaży z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku – wzór

 

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

SIWZ