DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA WYBRANYCH BUDYNKACH RPWIK W BRZESKU SP. Z O.O.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak sprawy: 1/D/VIII/2022

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

 www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb:               Ogłoszenie o zaproszeniu do składania propozycji cenowej.

Rodzaj zamówienia:   Usługi i dostawy poniżej 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł”.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny,  

Daniel Wilk  tel: 14 62 87 264, Jerzy Wolnik tel: 14 66 26 542, Krzysztof Kozioł tel: 14 66  26 519,

Kamil Trąba tel: 14 66 26 547, Agata Milewska tel: 14 66 26 541  – w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach

RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku.

Zadanie nr 1: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp na budynku przy ul. Solskiego 13 w Brzesku.

Zadanie nr 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 kWp na budynku przepompowni wody w Sufczynie.

Zadanie nr 3: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09330000-1 Energia słoneczna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o kosztorysy ofertowe załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 60%,

Okres gwarancji Wykonawcy – 20 %,

Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego – 20 %.

Termin związania ofertą: 60 dni.

 

Miejsce i termin składania ofert:

31 sierpnia 2022 rok godz. 10 00.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

 

Termin ogłoszenia: 16 sierpnia 2022 rok

 

PROTOKÓŁ Z OTWRCIA OFERT

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie