REMONT NARZUTU KAMIENNEGO NA WYPADZIE PROGU PIĘTRZĄCEGO WODĘ RZEKI DUNAJEC W MSC. ŁUKANOWICE-ISEP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: 1/03/RB/KK/2022

 

Zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ z dn. 30.03.2022 r.

Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 30.03.2022 r. – Wzór formularza oferty 

 

Zmiana terminu składania ofert : 07.04.2022  r. do godz. 10:00

Zmiany w SIWZ z dn. 21.03.2022 r.

Umowa po zmianach z dn. 21.03.2022 r.

 

Zmiany w SIWZ z dn. 16.03.2022 r.

Odpowiedź na pytanie – 16.03.2022 r.

zmiana załącznika nr 4: wersja pdf / wersja edytowalna

 

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,
www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

Punkt kontaktowy: SUW Łukanowice, Dział Techniczny
tel.: Daniel Wilk: 14 628 72 64,
Agata Milewska, Jerzy Wolnik, Krzysztof Kozioł tel: 14 66  26 541,
w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

– Uzupełnienie ciężkiego narzutu kamiennego, w obrębie progu dennego rzeki Dunajec w km 40+493 zlokalizowanego w pobliżu ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Szacunkowa ilość narzutu do wykonania to około 1500,0 m3.

– Uzupełnienie narzutu kamiennego przy brzegu prawym w rejonie progu piętrzącego wodę rzeki. Szacunkowa ilość narzutu do wykonania to około 100,0 m3.

– Zakup i transport kamienia do miejsca wbudowania.

– Wycinka przerostów faszynowych na brzegu lewym i prawym z wywiezieniem i utylizacją. Szacunkowa ilość wycinki to około 15 ar na każdym brzegu.

– Zasyp wyrwy na brzegu prawym materiałem miejscowym (żwir) z obsadzeniem wikliną. Szacunkowa ilość zasypu to około 3,0 m x 50,0 m x 1,0śr m = 150 m3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opracowaniu pn.: ,, Dokumentacja Techniczna Uproszczona”. Szczegóły wykonania i odbioru robót zostały opisane w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie Inżynierii Wodnej – rzeki i potoki górskie „Remont narzutu kamiennego na wypadzie progu piętrzącego wodę rzeki Dunajec w km 40 + 493 w m. Łukanowice – Isep, gm. Wojnicz, m. Błonie gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
– CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
– CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000 złotych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert:
24 marzec 2022 rok godz. 10 00.
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 3 marzec 2022 rok.

 

Kosztorys ofertowy

SIWZ

STWiOR

Umowa

Załączniki + umowa

Dokumentacja:

Dokumentacja uproszczona

Mapa