Remont rurociągu lewarowego Ø500 mm o długości ok. 400 m od komory ujęciowej do studni zbiorczej wody surowej na SUW Łukanowice


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.09.2021 r.

 

Zmiana terminu składania ofert : 29.09.2021 r. do godz. 10:00

Zmiany w SIWZ z 21.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu – 21.09.2021

Odpowiedzi na pytania do przetargu – 22.09.2021

 

Znak sprawy: 1/08/RB/KK/2021
Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,
www.rpwikbrzesko.com.pl; email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 350 000 euro i powyżej 30 000 euro.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny Jerzy Wolnik, Krzysztof Kozioł tel: 14 66 26 541 w godzinach od 8.00-15.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

wymianę istniejącego rurociągu wodociągowego lewarowego i przebiegać będzie bez zmiany jego pierwotnej trasy i długości. Polegać będzie na wymianie skorodowanych rur żeliwnych DN500 na rury dwuwarstwowe PEHD o średnicy 560 x 50,8 mm SDR11 PN16 (odkopane rury żeliwne są własnością Zamawiającego i zgodnie z jego dyspozycją należy je składować w wyznaczonym miejscu). Są to obiekty liniowe podziemne realizowane w gruncie oprócz odcinka stanowiącego przekroczenie potoku Więckówka, które jest realizowane ponad dnem koryta.

Wykonanie niniejszego zadania powinno przebiegać w następującej kolejności: a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót
b) Dokonanie geodezyjnego wyniesienia projektu na gruncie (wyniesienie punktów głównych i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze, sprawdzenie założeń projektowych w terenie) i protokolarne przekazanie wyniesionej trasy wykonawcy robót
c) Roboty budowlano – montażowe: Wykonanie wykopów, montaż projektowanego rurociągu, wykonanie prób szczelności projektowanego rurociągu, zasypywanie wykopów.
d) Prace wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlanym i wykonawczym. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 4  upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 złotych.

W przypadku składania oferty dla dwóch części należy wnieść wadium dla każdej z części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert: 22 wrzesień 2021 rok godz. 10.00 sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 31 sierpień 2021 rok

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ 1 str.

Załączniki + umowa

Załączniki edytowalne

Przedmiar robót

 

Projekt budowlany

Część opisowa

Strona tytułowa

OPIS TECHNICZNY

 

Część rysunkowa

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 3a

Rysunek nr 3b

Rysunek nr 3c

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Rysunek zamienny nr 5

Rysunek zamienny nr 6

 

Projekt wykonawczy

Strona tytułowa

OPIS TECHNICZNY

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 3a

Rysunek nr 3b

Rysunek nr 3c

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

 

Część formalno-prawna

Łukanowice – Badania hydrogeologiczne

Pismo PGWWP nr1

Pismo PGWWP nr2

Pozwolenie wodnoprawne

Zgłoszenie

Decyzja zwalniająca – PGWWP