SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W ROKU 2023


Zamawiający

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000127961,  NIP: 869 000 30 31, Kapitał zakładowy: 78 372 000,00 zł, tel. 14 / 66-26-510, tel. 14/ 66-26-530.

www.rpwikbrzesko.com.pl, e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie na zamówienie prowadzone na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw poniżej 431 000 euro”, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł.

 • W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Określenie przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2023”.

Zamawiający informuje, że podane ilości w formularzu ofertowym są wyłącznie orientacyjne i niewiążące, ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ceny zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią maksymalną kwotę za jaką Zamawiający zakupi dany materiał.

 

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy

Dla poz. 1 wodomierz JS suchobieżny, korpus mosiężny, długość 110 mm, klasa metrologiczna (MID): R≥80, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła.

Dla poz. 2 wodomierz JS suchobieżny, korpus mosiężny, długość 130 mm, klasa metrologiczna (MID): R≥80, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła.

Dla poz. 3 wodomierz JS suchobieżny, korpus mosiężny, długość 130 mm, klasa metrologiczna (MID): R≥160 w dowolnej pozycji zabudowy, całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne.

Dla poz. 1 – 3 wodomierze przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) modułu radiowego kompatybilnego z systemem radiowego odczytu danych SensusRF.

Dla poz. 4 wodomierz JS suchobieżny, ze zintegrowanym modułem do zdalnej komunikacji radiowej, korpus mosiężny, długość 130 mm, klasa metrologiczna (MID): R≥160, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła.

Dla poz. 5 – 8 wodomierze statyczne, elektromagnetyczne, klasa metrologiczna (MID): R≥800 w dowolnej pozycji zabudowy z wbudowanym modułem radiowym kompatybilnym z systemem radiowego odczytu danych SensusRF, zabezpieczone przed zewnętrznym polem magnetycznym, w pełni hermetyczne (IP68) z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii minimum 15 lat.

Dla poz. 9 – 16 wodomierze w zakresie pomiarowym R≥315, przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) modułu radiowego kompatybilnego z systemem radiowego odczytu danych SensusRF.

Dla poz. 5-8 i 17-19 wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowej:

 • jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego z dodatkową możliwością komunikacji dwukierunkowej (zdalna komunikacja i konfiguracja),
 • wbudowany drugi tryb komunikacji radiowej „wMbus” (OMS),
 • komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego „walk by” oraz odczytu z samochodu „drive by”,
 • możliwość rozbudowy w tryb odczytu zdalnego [AMR] – konfiguracja wodomierzy jako poziomej siei radiowej (z wykorzystaniem repeaterów i bramki GSM/GPRS),
 • wbudowane dwa rejestratory danych z programowalnym interwałem czasowym i na wybrany dzień miesiąca.

Dla poz. 5-8 i 17-19 wymagania szczegółowe dla rejestratora cyfrowego:

 • indeks z wodomierza z programowanym interwałem czasowym,
 • indeks bieżący,
 • indeks na wybrany dzień miesiąca,
 • objętość przepływu wstecznego,
 • przepływ maksymalny z znacznikiem czasu,
 • przepływ minimalny z znacznikiem czasu.

 

Wszystkie wodomierze i moduły muszą być fabrycznie nowe. Wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną 2023, muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych oraz dyrektywą MID 2014/32/WE obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej, oraz posiadać atest PZH.

 

Termin miejsce realizacji zamówienia

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 10 dni roboczych, transportem na koszt Dostawcy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 w dni robocze w godzinach od 7°° do 14°°.

 

 Sposób przygotowania oferty

 Wartość netto  za całość zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2023”. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. W przypadku gdy oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych ofert.

 

Kryteria wyboru ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa wartość całości zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto, osobno dla każdej pozycji, wszystkie pozycje powinny być pomnożone przez szacunkową podaną ilość sztuk, a następnie zsumowane, co da całkowitą wartość oferty dla całości zamówienia.

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • zamawiający nie dopuszcza aby można było złożyć ofertę w konsorcjum dostawców.

 

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami

 Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie merytorycznym jest :

imię i nazwisko:          Robert Fyda

Tel.                              014/ 66 26 530

e-mail:                        r.fyda@rpwikbrzesko.com.pl

 

Warunki płatności

Rozliczenie za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup dokonywane będzie po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Warunki gwarancji

Na dostarczone wodomierze i moduły radiowe Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na stronie internetowej: www.rpwikbrzesko.com.pl  i zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

  

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2022 r. w sekretariacie Zamawiającego. Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem.

 

Załącznik nr 1