Taryfa, ceny wody i ścieków


Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji nr KR.RZT.70.132.2022  z dnia 16 grudnia 2022 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w okresie od 31.12.2023 r. do 30.12.2024 r. obowiązują poniższe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Dostawa wody w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe* – grupa 1

6,11

11,98

Pozostali odbiorcy – grupa 2

7,23

11,98

Odprowadzanie ścieków w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe – grupa 1

10,41

9,77

Pozostali odbiorcy – grupa 2

12,03

9,77

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT.

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT

Decyzja KR.RZT.70.132.2022