Taryfa, ceny wody i ścieków


Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji nr KR.RZT.070.1.48.2019 z dnia 14 września 2020 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w okresie od 24.09.2021 r. do 23.09.2022 r. obowiązują poniższe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Dostawa wody w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe* – grupa 1

4,99

9,68

Pozostali odbiorcy – grupa 2

5,82

9,68

Odprowadzanie ścieków w zł/m3

cena [zł/m3]

abonament miesięczny [zł]

Gospodarstwa domowe – grupa 1

8,84

9,77

Pozostali odbiorcy – grupa 2

10,09

9,77

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT.

* W grupie Gospodarstwa Domowe rozliczane będą również Gminy za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę dostarczaną do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 8 % podatku VAT

Taryfa 2020-2023

Decyzja KR_RZT_070_1_48_2019_RPWIK Brzesko

Załacznik do decyzji KR.RZT.070.1.48.2019_RPWIK Brzesko