INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o., adres: ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko,  telefon: centrala (14) 6626510, e-mail:sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych  w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”): adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko, e-mail: iodo@rpwikbrzesko.pl

Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie: www.rpwikbrzesko.com.pl. oraz www.pois-brzesko.pl Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane od Pani/Pana są potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

  • Zawarcia i realizacji umowy.
  • Świadczenia usług przez RPWiK z siedzibą w Brzesku sp. z o.o.
  • Odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Nabywania tytułów prawnych do nieruchomości.
  • Obsługi zgłoszeń i reklamacji.
  • Zapewnienia komunikacji, w tym internetowej.

DOKUMENTY I OKRES PRZEZ JAKI RPWiK  PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a RPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

– z uwagi na charakter działalności RPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków RPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

– świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;

– odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez RPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

– podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez RPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;

– nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez RPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;

– podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez RPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat

– podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;

KOMU RPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;

PRAWA PODMIOTU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje  Panu/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

– sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

– wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

– w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

– prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:

– e-mailowo, na adres: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl, iodo@rpwikbrzesko.com.pl

– korespondencyjnie, na adres: ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez administratora danych osobowych na Pani/Pana rzecz.