Oczyszczalnia Sterkowiec


Oczyszczalnia ścieków Sterkowiec – Zajazie


Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na południowo – wschodnim obrzeżu sołectwa Sterkowiec, w przysiółku Zajazie i jest własnością gminną. Została wybudowana w 2001 r. dla wsi Jadowniki, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice.

Technologia oczyszczania ścieków przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego.

Ścieki bytowo – gospodarcze dopływają do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym ø 400 mm. Pierwszym obiektem technologicznym jest budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, w którym zainstalowano kratę mechaniczną oraz piaskownik. Zatrzymane na kracie skratki odwadniane są na prasie, a następnie są poddane procesowi higienizacji poprzez dodawanie wapna chlorowanego. Po usunięciu skratek ścieki kierowane są do pionowego piaskownika, z którego przepływają do komory czerpnej, skąd za pomocą pomp zatapialnych są przetłaczane rurociągiem ø 250 mm do jednej z komór reaktora biologicznego. W celu wspomagania biologicznego usuwania fosforu ze ścieków do przewodu tłocznego ścieków surowych dozowany jest koagulant PIX. Stacja dozowania jest zlokalizowana przy budynku krat.

Reaktor biologiczny jest reaktorem typu SBR (sekwencyjne – wsadowym) o cyklicznej pracy poszczególnych komór. Komory reaktora pracują w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. W komorach reaktora zachodzą procesy defosfatacji biologicznej, nitryfikacji i denitryfikacji.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w trzech na przemian pracujących zbiornikach, z których każdy pracuje średnio po l cyklu w ciągu doby, w zależności od kształtowania się dopływu ścieków. Czas trwania cyklu ustalony jest samoczynnie poprzez automatyczny system sterowania. Praca reaktorów odbywa się w następujących fazach:

  • faza 1 – po zakończeniu odpompowywania ścieków w poprzednim cyklu następuje faza oczekiwania przerwana okresem napowietrzania pozostałego w reaktorze osadu czynnego w zależności od zawartości tlenu w osadzie,
  • faza 2 – napełnienie zbiornika ściekami, napowietrzenie bądź mieszanie w celu przeprowadzenia procesów nitryfikacji i denitryfikacji,
  • faza 3 – proces sedymentacji,
  • faza 4 – dekantacja sklarowanych ścieków oczyszczonych.

Reaktor wykorzystywany jest przez pewien okres jako komora osadu czynnego, a przez pewien okres jako osadnik.

Ścieki po sklarowaniu usuwane są z komory reaktora za pomocą pomp zatapialnych do żelbetowego koryta pomiarowego, a następnie kolektorem odpływowym ø 400 mm do rzeki Uszwicy w km 24 + 600.

Powstający w procesie biologicznego oczyszczania osad jest doprowadzany do grawitacyjnego zagęszczacza osadu, zblokowanego z komorami reaktora, a następnie kierowany jest do stacji mechanicznego odwadniania, gdzie jest odwadniany na prasie filtracyjnej.

Osad odwodniony na prasie jest odbierany i transportowany przez przenośnik taśmowy na zadaszone składowisko.

Na oczyszczalni ścieków Sterkowiec –Zajazie (Gmina Brzesko) oraz na przepompowni ścieków w Zakrzowie (gmina Wojnicz) zlokalizowane są punkty zlewne do odbioru ścieków dowożonych beczkowozami.

Kontakt do Mistrza :
Tel:  14 625 8156
e-mail:  oczyszczalnia@rpwikbrzesko.com.pl