O nas


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w obecnej formie prawnej działa od 1 lipca 1999 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat była w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie, potem funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. Spółka prowadzi działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie czterech gmin we wschodniej części woj. małopolskiego. Obsługuje obszar, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa około czterech tysięcy podmiotów gospodarczych.
W zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy usługi w Gminie Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Woda pobierana jest za pomocą ujęcia brzegowego z rzeki Dunajec w m. Isep i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.
W zakresie odbioru ścieków RPWiK obsługuje mieszkańców Gminy Brzesko i Wojnicz. Ścieki odprowadzane z części Gminy Brzesko oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Sterkowcu – Zajazie, która należy do Spółki. Pozostała ilość ścieków z terenu tej gminy dostarczana jest na przemysłową oczyszczalnię ścieków w Brzesku, należącą do właściciela lokalnego zakładu produkcyjnego. Również ścieki z terenu Gminy Wojnicz za pomocą rurociągu tłocznego przesyłane są do sieci kanalizacyjnej w Tarnowie i oczyszczane na tamtejszej oczyszczalni.

 

 

 

 

 

 

 

W skład urządzeń zaopatrzenia w wodę wchodzi: Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach pracująca od 1972 roku o zdolności produkcyjnej 12.900 tys. m3/d; sieć magistralna: Łukanowice-Brzesko o długości 44,6 km (dwie magistrale Ø400) z Przepompownią Wody w Sufczynie oraz zbiornikami końcowymi „Garbatka” w Brzesku o pojemności 2 x 2000 m3, Brzesko-Bochnia Ø300 o długości 7,8 km, Zakliczyn Ø300/200 o długości 9,7 km; sieć rozdzielcza o dł. 416,7 km; 28 hydroforni zlokalizowanych na sieci rozdzielczej i 4 zbiorniki wody o poj. 100 m3 każdy.
W skład urządzeń odprowadzania ścieków wchodzą: Oczyszczalnia Ścieków Sterkowiec – Zajazie o wydajności 600 m3/d, sieć kanalizacyjna o dł. 186,2 km, 39 przepompowni.
Aby zapewnić efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi sukcesywnie od 2001 roku rozbudowywany jest system monitoringu i sterowania obiektami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w Sufczynie trafiają dane dotyczące m. in. ciśnienia, przepływu, mętności, zawartości dwutlenku chloru, braku zasilania. Dane pozyskiwane z systemu pozwalają na szybkie usuwanie awarii, wykrywanie przyczyn strat wody oraz stały monitoring jakości przesyłanej wody zdatnej do picia.

Roczna sprzedaż wody wynosi ok. 2.000 tys. m3 , a ilość odprowadzanych ścieków – ok. 900 tys. m3.
W latach od 1999 do 2012 wybudowano próg denny stabilizujący dno rzeki Dunajec dzięki, któremu w latach suchych nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa poboru wody dla obsługiwanego w dostawę wody przez Spółkę regionu. Jakość wody przeznaczonej do spożycia produkowana na SUW Łukanowice jest kontrolowana ściśle wg zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w odnowionym i zmodernizowanym laboratorium.

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo stara się również pozyskać fundusze zewnętrzne na realizacje niektórych przedsięwzięć. W latach od 2010 do 2015 realizowany był projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Spółka świadczy również usługi dodatkowe za pomocą specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, wywozu ścieków, inspekcji rurociągów itp.