Procedura budowy przyłącza


INFORMACJA O PROCEDURZE BUDOWY PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ


  1. Wydanie warunków technicznych  przyłączenia do sieci RPWiK Brzesko Sp. z o.o. (pdf )
  2. Opracowanie projektu technicznego przyłącza wod-kan.
  3. Zgłoszenie budowy (procedura administracyjna w Starostwie Powiatowym lub RPWiK Brzesko sp. z o.o.)
  4. Powiadomienie o zamiarze budowy przyłącza na 7 dni przed jego rozpoczęciem ( wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do jego budowy)
  5. Zgłoszenie odbioru robót zanikających – spisanie protokołu zaplombowania przyłącza
  6. Po zakończeniu robót dokonanie odbioru ostatecznego (dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej), montaż wodomierza, zawarcie umowy (na dostarczanie wody/ na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków/ na odprowadzanie ścieków z własnego ujęcia wody).