Biuro Obsługi klienta


Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: od 7:00 do 15:00.

Telefony:
14 66 26 530 – Kierownik Działu
14 66 26 540 – pracownicy
14 66 26 548 – pracownicy
14 66 26 511 – fax

e-mail: licznik@rpwikbrzesko.com.pl


Co można załatwić w Biurze Obsługi Klienta

1. Otrzymać fakturę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki i w tym celu należy podać:

  • nazwisko,
  • numer nabywcy,
  • adres zamontowania wodomierza,
  • odczyt wodomierza (głównego, dodatkowego)

2.  Odnowić umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy,

  • dla odbiorców indywidualnych: tytuł prawny do nieruchomości (np. własność, najem, użytkowanie wieczyste), NIP lub PESEL
  • dla pozostałych odbiorców: tytuł prawny do nieruchomości (np. własność, najem, użytkowanie wieczyste), decyzja nadania numeru NIP P i REGON wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

3. Wyszukać wzory druków (szukaj w druki do pobrania)

  • Umowa nr… o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

4. Zaktualizować potrzebne dane (telefon, adres do korespondencji, zmiana nazwiska)

5. Otrzymać potrzebne wyjaśnienia, złożyć reklamację do wystawionej faktury.

6. Złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zmianie adresu e-mail, wycofaniu zgody na przesyłanie  faktur drogą elektroniczną (szukaj w druki do pobrania)

CENNIK WODY I ŚCIEKÓW