Wszystkie pliki


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pdf


Oświadczenie dochodzenia roszczeń

pdf


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

pdf


Oświadczenie o zmianie adresu e-mail

pdf


Oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

pdf


Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

pdf


Umowa o dostarczanie wody

pdf


Umowa na odprowadzanie ścieków z własnego ujęcia wody

pdf


Umowa na wodomierz dodatkowy

pdf


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

pdf

Wniosek o zawarcie umowy – z tytułu zmiany odbiorcy usług

pdf


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

pdf


Wniosek o wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków

pdf


Oświadczenie o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych

pdf


Wzór protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

pdf


Zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

pdf


Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej

pdf


Wniosek o uzgodnienie projektu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

pdf


Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania przyłącza

pdf


Wniosek o wykonanie włączenia do sieci wodociągowej

pdf


Wniosek o wykonanie włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

pdf


Wniosek o zawarcie umowy najmu wodomierza hydrantowego z udostępnieniem poboru wody z hydrantu

pdf


Umowa najmu wodomierza hydrantowego

pdf


Zlecenie napełnienia zbiornika wodą z hydrantu

pdf


Cennik napełniania zbiorników wodą z hydrantu

pdf


Zlecenie dostawy wody beczkowozem

pdf

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości

pdf

Wniosek e-faktura

pdf