Wszystkie pliki


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pdf


Oświadczenie dochodzenia roszczeń

pdf


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

pdf


Oświadczenie o zmianie adresu e-mail.

pdf


Oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

pdf


Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

pdf


Umowa o dostarczanie wody.

pdf


Umowa na odprowadzanie ścieków z własnego ujęcia wody.

pdf


Umowa na wodomierz dodatkowy.

pdf


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

pdf


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

pdf


Wniosek o wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

pdf


Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

pdf


Oświadczenie o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych.

pdf


Wzór protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

pdf


Zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

pdf


Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości, składzie fizyko – chemicznym i bakteriologicznym wody.

  PDF


Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej.

pdf


Wniosek o uzgodnienie projektu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.

pdf


Wniosek o wykonanie włączenia do sieci wodociągowej.

pdf


Wniosek o wykonanie włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

pdf


Wniosek o zawarcie umowy najmu wodomierza hydrantowego z udostępnieniem poboru wody z hydrantu

pdf


Umowa najmu wodomierza hydrantowego

pdf


Zlecenie napełnienia zbiornika wodą z hydrantu

pdf


Cennik napełniania zbiorników wodą z hydrantu

pdf