Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach administrowanych przez RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert 17.05.2023r.

Ogłoszenie z dn. 08.05.2023 r. – zmiana terminu składania ofert

 

Znak sprawy: 8/D/IV/2023

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

 32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

 

Tryb: Ogłoszenie o zaproszeniu do składania propozycji cenowej.

 

Rodzaj zamówienia:   Usługi i dostawy poniżej 431 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł”.

 

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny tel: 14 66 26 510

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach administrowanych przez RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09330000-1 Energia słoneczna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 20% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o kosztorysy ofertowe załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 60%,

Okres gwarancji Wykonawcy – 20 %,

Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego – 20 %.

 

Termin związania ofertą: 45 dni.

 

Miejsce i termin składania ofert:

10 maja 2023 rok godz. 10 00; sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 26 kwietnia 2023 rok

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Lokalizacja instalacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty