Naprawa i ponowna legalizacja wodomierzy w roku 2023


Zamawiający

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000127961,  NIP: 869 000 30 31, Kapitał zakładowy: 78 372 000,00 zł, tel. 14 / 66-26-510, tel. 14/ 66-26-530.

www.rpwikbrzesko.com.pl, e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie na zamówienie prowadzone na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw poniżej 431 000 euro”, co stanowi równowartość kwoty 1 919 502 zł.

  • W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Naprawa i ponowna legalizacja wodomierzy w roku 2023”. Zamawiający informuje, że podane ilości w formularzu ofertowym są wyłącznie orientacyjne i niewiążące, ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Nie dopuszcza się zamiany wodomierzy na inne. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ceny zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią maksymalną kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie danej usługi.

Producentami wodomierzy DN 15 – DN 20 są: POWOGAZ, SENSUS. Producentem wodomierzy DN 25 – DN 40 jest SENSUS. Producentami wodomierzy DN 50 – DN 100 jest SENSUS.

 

Termin miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Na realizację zamówienia będą udzielane każdorazowo odrębne zlecenia w formie pisemnej. Odbiór i dostawa wodomierzy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 będzie na koszt Dostawcy w dni robocze w godzinach od 7°° do 14 °°.

 

Kryteria wyboru ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa wartość całości zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto, osobno dla każdej pozycji, wszystkie pozycje powinny być pomnożone przez szacunkową podaną ilość sztuk, a następnie zsumowane, co da całkowitą wartość oferty dla całości zamówienia.

 

Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie merytorycznym jest :

imię i nazwisko:          Robert Fyda

Tel.                              014/ 66 26 530

e-mail:                        r.fyda@rpwikbrzesko.com.pl

 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki

  • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • zamawiający nie dopuszcza aby można było złożyć ofertę w konsorcjum dostawców.

 

Warunki płatności

 Rozliczenie  za wykonaną usługę dokonywane będzie po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Warunki gwarancji

Na dostarczone wodomierze Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl, lub listownie (liczy się data wpływu) do dnia 22.12.2022 roku.

 

 Załącznik nr 1