Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku o długości 180 m wraz z przejściem przez drogę.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 27.06.2023 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach w SIWZ

 

Znak sprawy: 2/04/RB/KK/2023
Zamawiający:         REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

 www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.
 Punkt kontaktowy: Dział Techniczny,  

Krzysztof Kozioł, Barbara Pawełek – Śliwa, Agata Milewska, Kamil Trąba

tel: 14 66 26 510  – w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

„Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku o długości 180 m wraz z przejściem przez drogę”.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Miejsce i termin składania ofert:

22 maja 2023 rok godz. 10 00.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:

28 kwietnia 2023 rok

Załączniki:

Ogłoszenie

1 str SIWZ

Przedmiar

SIWZ ul. Legionów

Załączniki do siwz

Dokumentacja projektowa