Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzesko. Kanalizacja sanitarna dla msc. Jadowniki w gminie Brzesko – część na południe od drogi E-4 – etap I


,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzesko. Kanalizacja sanitarna dla msc. Jadowniki w gminie Brzesko – część na południe od drogi E-4 – etap I”, zakres zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki ul. Podgórska (rejon Cmentarza): W38 – W42 (bezrozkopowo – przewiert) – ok. 120 m, pozostała część – W37 – W38, W42 – W51 i W42 –W42.1A ok. 240 m.

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny

Krzysztof Kozioł, Agata Milewska tel: 14 66  26 510 w godzinach od 8:00-15:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 204 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki gmina Brzesko o łącznej długości ok. 360 m wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanej w technologii wykopów otwartych i przewiertów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlanym.

W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).

Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 4  upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty budowlane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 20% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o kosztorys Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

12 stycznia 2024 rok godz. 10:00.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:

12 grudnia 2023 rok.

Załączniki:

Umowa

SIWZ

Załączniki do siwz

Profile – zakres do wykonania

Projekt + decyzja