siedziba RPWiK-kliknj aby powiekszyć

Prawie każdy mieszkaniec Brzeska i wielu mieszkańców gmin sąsiednich to klienci RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. popularnie zwanego WODOCIĄGAMI.

Przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie i jako samodzielna jednostka, rozpoczęło działalność 1 lutego 1993r.

Od 1.07.1999r przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem jest Związek Międzygminny do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku i powstało na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Akt Notarialny rep. 11 12/1999 z dnia 02.06.1999 r. Założycielem Spółki jest Związek Miedzygminny do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Solskiego 13 działalność swoją prowadzi w zakresie dostarczania wody mieszkańcom trzech gmin - Brzesko, Dębno i Wojnicz oraz odprowadzania ścieków z terenu m. Brzeska i m. Wojnicza.

Jest przedsiębiorstwem zatrudniającym 106 pracowników w tym kobiet 39, mężczyzn 67. Na stanowiska robotniczych przy obsłudze, eksploatacji, uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków pracuje 21 kobiet i 55 mężczyzn. Są to głównie pracownicy o dużym doświadczeniu zawodowym w branży sanitarnej. Doświadczenie to zdobywane było w czasie prac eksploatacyjnych oraz robót inwestycyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

stacja uzdatniania wody w Łukanowicach-kliknj aby powiekszyć Woda dla mieszkańców dostarczana jest z ujęcia wody w Łukanowicach na rzece Dunajec. Ujęcie to pracuje nieprzerwanie od 1972r. Jego dobowa zdolność produkcyjna wynosi 11 200 m3/dobę.

Wobec częstych awarii na rurociągu dosyłowym spowodowanych pękaniem rur, wypłukiwaniem uszczelnień, zaszła konieczność budowy drugiej nitki magistrali. Budowę rozpoczęto w 1992r, a zakończono w 1997r przy udziale środków finansowych UM - Brzesko, ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie i własnych.

W związku z często powtarzającymi się niskimi stanami wód rzeki Dunajec w 1999r wykonano próg spiętrzający umożliwiający pobór wody w ilościach zabezpieczających potrzeby odbiorców zasilanych z wodociągu grupowego Łukanowice - Brzesko. Poprawiło się więc zapewnienie stałego dopływu wody dla mieszkańców. Zmniejszyła się w związku z tym również awaryjność rurociągów.

Zakład ponosi koszty za tzw. szczególne korzystanie z wód związane z poborem wody z rz. Dunajec. Jest to duże obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa.

stacja dwutlenku chloru-kliknij aby powiekszyć

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z grudnia 2000r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze wymusiło konieczność zmodernizowania technologii uzdatniania wody i dostosowania jej do wymogów unijnych. W przypadku naszej firmy konieczna stała się więc zmiana sposobu dezynfekcji wody z chloru gazowego na dwutlenek chloru wytwarzany w oparciu o metodę chlor/chloryn sodowy. Dwutlenek chloru jest środkiem skuteczniejszym od chloru gazowego co pozwoli na zmniejszenie dawki chloru przy dezynfekcji wody i spełnienie normy w zakresie dopuszczalnej zawartości w wodzie chloru wolnego na wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Łukanowicach. Także, dłużej niż chlor gazowy zachowuje on swoje właściwości dezynfekcyjne w sieci wodociągowej co zabezpieczy końcówki sieci przed wtórnym skażeniem bakteriologicznym.

Obiekty na sieci wodociągowej tj. zbiorniki, pompownie wody i hydrofornie włączone są w system monitoringu i sterowania obiektami na sieci wodociągowej eksploatowanymi przez RPWiK Brzesko opartymi na oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch oraz komunikacji pomiędzy obiektami drogą radiową z wykorzystaniem protokołu Modbus.

W chwili obecnej na majątku Przedsiębiorstwa jest 41,5 km sieci magistralnej, ok. 347,7 km sieci rozdzielczej, a woda dostarczana jest dla ok. 37 800 mieszkańców.

przepompownia w Sufczynie-kliknij aby powiekszyć

W związku z ukształtowaniem terenu na trasie sieci zlokalizowana jest przepompownia wody w miejscowości Sufczyn oraz 22 stacje hydroforowe, które zapewniają dostawę wody do odbiorców najwyżej położonych (dla części odbiorców woda przepompowywana jest aż czterokrotnie).

Poza tym woda gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych zlokalizowanych na Garbatce, w Okocimiu, Jasieniu, Jadownikach i Łysej Górze.

Obsługa sprzedaży wody obejmuje ogółem 9 379 punktów odbioru wody w tym dla miasta Brzeska 1 728, a dla gminy Brzesko 3 046, gminy Dębno 2 618, gminy Wojnicz 1987.

Ilość sprzedanej wody na koniec 2007r. dla miasta Brzeska, miasta Wojnicza oraz gmin Brzesko, Dębno i Wojnicz wynosi:

  • dla gospodarstw domowych 1 261,8 tys. m3
  • dla przemysłu i usług 622,8 tys. m3

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje również odprowadzanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków z terenu miasta Brzeska, gminy Brzesko i miasta Wojnicza. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka prowadzi działalność na terenie gminy Brzesko i Wojnicz. Z terenu miasta Brzeska ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię Browaru Carlsberg-Okocim S.A., natomiast z Jadownik i Sterkowca na oczyszczalnie Sterkowiec-Zajazie eksploatowaną przez RPWiK Brzesko.

przepompownia ścieków w Zakrzowie-kliknij aby powiekszyć

Od 2006 roku Spółka eksploatuje także przepompownie ścieków w Zakrzowie, na którą dopływają ścieki z miasta Wojnicza. Docelowo, poza miejscowością Biadoliny Radłowskie, przejmie ona ścieki z pozostałej części gminy. Z przepompowni ścieki kierowane są na oczyszczalnie Tarnowskich Wodociągów. Obiekty na sieci kanalizacyjnej są również włączone w system monitoringu funkcjonujący w przedsiębiorstwie.

Eksploatowanych jest ok. 129,5 km czynnych kanałów sanitarnych oraz przepompownie ścieków. Ścieki sanitarne odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków. Ilość odprowadzonych ścieków w 2007r łącznie wyniosła 975,1 tys. m3 w tym:

  • z gospodarstw domowych - 519,2 tys. m3,
  • z przedsiębiorstw i usług - 455,9 tys. m3

Konserwacja i eksploatacja kanałów odbywają się przy pomocy sprzętu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem, kamery do inspekcji kanałów. Skuteczniejsze jest więc usuwanie awarii na kanalizacji, częste przeglądy kanałów zmniejszają zagrożenie zalewania piwnic domów, placów i ulic.

Ścieki z terenu miasta Brzeska odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Część ścieków z terenu miasta Brzeska oczyszczana jest na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków OZP S.A. w Brzesku. Na terenie miasta Brzeska istnieje tylko 1 wylot nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych i opadowych odprowadzanych do wód powierzchniowych - przy ulicy Krętej. Zakład odprowadza wylotem ścieki bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego. Ponosi więc opłaty za szczególne korzystanie z tytułu odprowadzanych ścieków.

Przychody uzyskane z opłat za ścieki pokrywają tylko koszty remontów, eksploatacji i opłat za oczyszczanie ścieków.

Wykonywane są również usługi dla ludności takie jak: przyłącza wodociągowe, odcinki sieci wodociągowych, czyszczenie kanałów poza obszarem działalności, opróżnianie szamb i wynajem sprzętu budowlanego.

W roku 2007 zakończone zostały prace przy budowie nowego obiektu i modernizacji istniejących przy ulicy Solskiego w Brzesku. Powstały nowe pomieszczenia garażowe na sprzęt i samochody, pomieszczenia socjalne dla pracowników sieci co w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy. Nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostosowane zostały do potrzeb odbiorców wody i dostawców ścieków.

Rosnące zapotrzebowanie na wodę, usługi kanalizacyjne i wodociągowe stwarza perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
jB6Cvt
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

medicina celebrex a cosa serve 
propecia depresion 
arimidex español 
cuanto cuesta atripla en colombia 
prevacid en ninos 
sildenafil prix viagra acquisto in contrassegno viagra rosa per donne comprare cialis con mastercard commander zithromax http://www.nanoqam.uqam.ca/liv...n&ops=3822 autre médicament que clomid dexamethasone in acute leukemia
para que es levofloxacino levofloxacin generic name clobetasol propionate for scalp paroxetine 20mg tablets trimethoprim sulfadiazine