Wszystkie pliki


Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

PDF


Umowa o dostarczanie wody.

PDF


Umowa na odprowadzanie ścieków z własnego ujęcia wody.

PDF


Umowa na wodomierz dodatkowy.

PDF


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

  PDF
  RTF


Wniosek o wydanie warunków technicznych doprowadzania wody i odprowadzania ścieków.

  PDF

  RTF


Wzór protokołu przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  PDF

  RTF


Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości, składzie fizyko – chemicznym i bakteriologicznym wody.

  PDF

  RTF