REMONT ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NR 2 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE POMPOWNI WODY GARBATKA DZ. 2357/2, M. BRZESKO


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DN. 27.10.2022

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DN. 18.10.2022 R.

 

Odpowiedź na pytania z dn. 13.10.2022 r.

Odpowiedź na pytania z dn. 12.10.2022 r.

Zmiany z dn. 12.10.2022 r.

 

Znak sprawy: 1/09/RB/KK/2022

Zamawiający:         REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny,
Krzysztof Kozioł, Barbara Pawełek – Śliwa, Daniel Wilk, Jerzy Wolnik, Agata Milewska

tel: 14 66 26 510 – w godzinach00 – 15 00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

„Remont zbiornika wody czystej nr 2 (od strony zachodniej) zlokalizowanego na terenie pompowni wody Garbatka na działce nr 2357/2 w msc. Brzesko”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu.

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 200% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

18 października 2022 rok godz. 10 00.
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia: 27 września 2022 rok

 

Załączniki: