Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Głowackiego i ul. Zielonej w Brzesku.


REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510
e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl  www.rpwikbrzesko.com.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Głowackiego i ul. Zielonej w Brzesku”.

Znak sprawy: l/03/RB/KK/2024

 

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,
www.rpwikbrzesko.com.pl  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl
Tryb: Przetarg nieograniczony.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 538 OOO euro, co stanowi równoważność kwoty 25 680 260 zł i powyżej 130 OOO zł.
Punkt kontaktowy: Dział Techniczny,
Krzysztof Kozioł, Barbara Pawełek – Śliwa, Agata Milewska, Kamil Trąba
tel.: 14 66 26 510 – w godzinach od 8:00 do 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeni telefonicznym.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje:
Budowa odcinka sieci wodociągowe j wraz z przyłączami na ul. Głowackiego i ul. Zielonej w Brzesku”.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie(%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.
Termin związania z ofertą: 60 dni.
Miejsce i termin składania ofert:
28 marca 2024 rok godz. 10:00
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.
Termin ogłoszenia:
5 marca 2024 rok

SIWZ
Załączniki do siwz
Przedmiar robót
Umowa koszt.
Dokumentacja projektowa
Odpowiedź na uwagi