„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sterkowiec, gmina Brzesko” etap I: wykonanie nowego obiektu – poletka do odwadniania osadu z czyszczenia wozów asenizacyjnych oraz montaż trzeciej pompy w istniejącej pompowni ścieków surowych.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie z dn. 20.10.2023 r.

Odpowiedź z dnia 20.10.2023 r.

Odpowiedź z 25.10.2023 r.

Przedmiar – technologia z dnia 25.10.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sterkowiec, gmina Brzesko”  etap I: wykonanie nowego obiektu – poletka do odwadniania osadu z czyszczenia wozów asenizacyjnych oraz montaż trzeciej pompy w istniejącej pompowni ścieków surowych.

Znak sprawy: 2/09/RB/KK/2023

Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. , 32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE, tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

Punkt kontaktowy: RPWiK Brzesko, Dział Techniczny

Krzysztof Kozioł, Agata Milewska tel: 14 66  26 510,

Mirosław Bąk tel: 14 62 58 156

w godzinach od 800-1500

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

Przedmiotem aktualnie podjętego zamierzenia budowlanego jest wykonanie nowego obiektu  – poletka do odwadniania osadu z czyszczenia wozów asenizacyjnych wraz z placem utwardzonym oraz montaż trzeciej pompy w istniejącej pompowni ścieków surowych.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

CPV 45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 20% wartości umownej netto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o wycenione przedmiary robót załączone do oferty Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 złotych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

25 październik 2023 rok godz. 10 00.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

Termin ogłoszenia:

28 wrzesień 2023 rok

Załączniki:

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Umowa kosztorys

Dokumentacja projektowa

Przedmiary