Budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1263, 897/3 w msc. Brzesko, gmina Brzesko


POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE I ZAKOŃCZONE.

 

Odpowiedzi na pytania z dn. 24.05.2023r.

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  na działkach nr 1263, 897/3   w msc. Brzesko, gmina Brzesko”.

 

Znak sprawy: 1/05/RB/KK/2023

 

Zamawiający:         REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.

32 – 800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,

tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541,

 www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

 

Tryb:               Przetarg nieograniczony.

 

Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.

 

Punkt kontaktowy: Dział Techniczny,  Krzysztof Kozioł, Barbara Pawełek – Śliwa, Agata Milewska, Kamil Trąba

tel: 14 66 26 510  – w godzinach od 800-1500

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać u Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje: „Budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  na działkach nr 1263, 897/3   w msc. Brzesko, gmina Brzesko”.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty budowlane.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 złotych.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 20% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):

Cena – 85%,

Okres gwarancji jakości – 15%.

 

Termin związania ofertą: 45 dni.

 

Miejsce i termin składania ofert: 7 czerwca 2023 rok godz. 10 00.

sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.

 

Termin ogłoszenia: 15 maja 2023 rok


Załączniki:

Część formalna:

Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt architektoniczno-budowlany:

Projekt techniczny: