Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Brzesko w latach 2023/2024


Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  na terenie miasta i gminy Brzesko w latach 2023/2024.
Znak sprawy: 1/09/RB/KK/2023
Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
                                I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O.
                               32-800 BRZESKO, UL. SOLSKIEGO 13, WOJ. MAŁOPOLSKIE,
tel.: (14) 66 26 510, 66 26 541
www.rpwikbrzesko.com.pl;  email: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl
Tryb: Przetarg nieograniczony.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane poniżej 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł i powyżej 130 000 zł.
Punkt kontaktowy: Dział Techniczny 
Krzysztof Kozioł, Agata Milewska tel: 14 66 26510 w godzinach od 8.00-15.00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa  www.rpwikbrzesko.com.pl oraz można ją uzyskać w pokoju nr 3 w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu.
Zamówienie obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości ok. 2 700 m wraz z armaturą wodociągową oraz odcinków sieci kanalizacyjnej ok. 360 m wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi wykonanej w technologii wykopów otwartych i przewiertów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlanych. W ofercie należy wycenić materiały których parametry są co najmniej zgodne z przykładowymi podanymi w dokumentacjach technicznych lub równoważne. Materiały, które należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570).
Użycie znaków towarowych oraz nazw własnych przypadkowo w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 4  upzp skutkuje każdorazowo takiemu wskazaniu, koniecznością zastosowania wobec takiego zapisu określenia „lub równoważny”.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
  i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
        i roboty budowlane.
Gmina Brzesko:
Część I: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mokrzyska
 ul. Św. Faustyny na działkach nr ew.: 854/24, 854/69 gmina Brzesko”.
Część II:  ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokrzyska i Szczepanów ul. Gibałówka na działkach nr ew.: 3291, 3289/14, 3290/2, 3285/8, 3275, 3266/10, 3008/2 w miejscowości Mokrzyska i na działce nr ew.: 922  w miejscowości Szczepanów gmina Brzesko”.
Część III:  ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 1062/2, 1061/2, 1060/2, 1057/2, 1056/2, 1055/4, 1052/2, 1051/2 i 1048/4 w miejscowości Jadowniki, ul. Osiedle Na Piaskach gmina Brzesko”.
Część V: a) ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanów na  działkach nr ew.: 1640, 1693, 1689 oraz w miejscowości Sterkowiec na
 działce nr ew.: 762 gmina Brzesko”.
Część XI:  ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki ul. Podgórska
    – rejon Cmentarza – W38 – W42 – ok. 120 m (bezrozkopowo – przewiert),
  – pozostała część – W37 – W38, W42 – W51 i W42 – W42.1A ok. 240 m.
Miasto Brzesko:
Część VI:  a) ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzesko ul. Barokowa na działkach nr ew.: 425/17, 425/18, 430/3”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokości 50% wartości umownej brutto zamówienia podstawowego. Wycena robót nastąpi wówczas w oparciu o kosztorysy Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części I = 4 000,00 zł,
Dla części II = 7 000,00 zł,
Dla części III = 1 000,00 zł,
Dla części V a) = 1 000,00 zł,
Dla części VI a) = 1 000,00 zł,
Dla części XI = 5 000,00 zł.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego przetargu lub części bez podania przyczyny.
Kryteria udzielenia zamówienia i ich znaczenie (%):
Cena – 85%,
Okres gwarancji jakości – 15%.
Termin związania ofertą:   60 dni.
Miejsce i termin składania ofert:
28 września 2023 rok godz. 10.00.
sekretariat RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13.
Termin ogłoszenia:
07 września 2023 rok.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

umowa

SIWZ

Załączniki

 

Część I:

 1. Zgłoszenie budowy
 2. Zgł. budowy str. 1 i 2
 3. Projekt zagospodarowania terenu
 4. Dokumenty – uzgodnienie, nadzór
 5. Projekt techniczny + uzgodnienie
 6. Profile

 

Część II:

 1. Mapy: 1 , 2 , 3 , 4
 2. Projekt techniczny:  opis , rys. 2.1: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, rys. 2.2, rys. 2.3
 3. Projekt zagospodarowania terenu:   opis , mapa zasadnicza, mapa zasadnicza 1, mapa zasadnicza 2, mapa 1, mapa 2, rys. 1: cz. 1, cz.2, cz. 3, cz. 4, rys. 2.1: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, rys. 2.2, rys. 2.3,  rys. A: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4

Część III:

 1. Rysunki: mapa zasadnicza, rys. 0: cz. 1, cz. 2, rys. 1: cz. 1, cz 2.,  rys. 2
 2. Projekt techniczny: opis, rysunek 1, rysunek 2

Część Va:

 1. Dokumenty: cz. 1
 2. Projekt techniczny: cz. 1., cz. 2, rys. 1, rys. 2, rys. 3 
 3. Projekt zagospodarowania terenu: opis cz.1, cz.2, cz.3, mapa zasadnicza nr 1, nr 2, rysunek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Część VIa:

 1. Dokumenty: cz. 1, cz. 2
 2. Projekt techniczny: opis 1, opis 2
 3. Projekt zagospodarowania terenu: opis 1, opis 2, rys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Część XI:

 1. Dokumenty: cz. I, cz. II
 2. Rysunki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8